เงื่อนไขการใช้บริการข้อมูล BOT API ของธนาคารแห่งประเทศไทย

 1. บริการข้อมูล BOT API เป็นบริการให้ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านระบบหรือซอฟท์แวร์ของผู้ใช้บริการทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
 2. ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านบริการข้อมูล BOT API เป็นข้อมูลที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอยู่หรือจัดทำขึ้นโดยนำมาจากแหล่งต่าง ๆ ที่น่าจะเชื่อถือได้ และสามารถเผยแพร่ได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อ ความถูกต้อง และความล่าช้าของข้อมูล
 3. ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ จากบริการข้อมูล BOT API ของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ว่าโดยเหตุประการใด
 4. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้บริการข้อมูล BOT API ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าว เป็นข้อเรียกร้องค่าทดแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารแห่งประเทศไทย
 5. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบให้ระบบหรือซอฟแวร์ของผู้ใช้บริการไม่มีโค้ดหรือโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายต่อระบบ (Malicious Code) และ ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดใดที่จะรบกวนหรือโจมตี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ให้บริการข้อมูล BOT API ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 6. ธนาคารแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการและ/หรือเปลี่ยนแปลง API จำกัดการใช้งาน รวมทั้งยกเลิกการให้บริการข้อมูล BOT API ของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่ผู้ใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลให้กับผู้ใช้บริการทราบแต่อย่างใด
 7. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการเข้าใช้บริการข้อมูล BOT API ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามที่ได้กำหนดในเอกสารนี้รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่จะจัดให้มีขึ้นในภายหน้า รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าใช้บริการข้อมูล BOT API ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 8. เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการข้อมูล BOT API ของธนาคารแห่งประเทศไทยนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการข้อมูล BOT API ของธนาคารแห่งประเทศไทยนี้

BOT API Terms of Service

 1. BOT API is a service provided by the Bank of Thailand to facilitate accessing to the Bank of Thailand data by any web sites or software applications (including mobile applications).
 2. Data disseminated via BOT API is obtained from various sources believed to be reliable. BOT does not warrant its completeness or accuracy and also the delay of data.
 3. User specifically acknowledges and agrees that BOT is not liable for any loss, damage incurred or suffered which is claimed to resulted from the use of BOT API data.
 4. In case of system or network failures resulting in the unavailability of BOT API service, user does not have the right to claim any type of compensation from BOT.
 5. User is responsible to ensure that there is no malicious code in his/her web site or software application (including mobile application). User shall not interfere with or disrupt the API or the servers or networks providing the API.
 6. BOT reserves its exclusive right in its sole discretion to alter these Terms of Service and/or limit or discontinue API services at any time without notice. BOT shall have no obligation to inform any user in any respect.
 7. By accessing or using BOT API service, user is agreeing and accepting to these Terms of Service and complying with all applicable laws and regulations pertaining to BOT API Service.
 8. These Terms of Service will be interpreted and enforced in accordance with the laws of Thailand. The parties to these Terms of Service submit to the exclusive jurisdiction of Thai courts.